Nowe wzorce umów - Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Modelowe wzorce umowy i regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz dodatkowych dokumentów (oświadczenia i wnioski, wzór klauzuli informacyjnej, wzór odstąpienia od umowy i obowiązki informacyjne), a także wydane do nich opracowanie (memorandum z 26.10.2018) w sprawie najważniejszych zmian w PT zostały przygotowane przez Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej w Warszawie we współpracy z itB Legal Bazański, Grabiec, Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska.

Wzorce zostały przygotowane według stanu prawnego na dzień 12.12.2018 r. i uwzględniają zmiany wynikające z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Aby otrzymać wzorce należy:

1. BYĆ CZŁONKIEM KIKE.
2. Mieć uregulowane wszystkie noty składkowe.
3. Pobrać, wypełnić, podpisać zgodnie z reprezentacją firmy, a następnie przesłać na biuro@kike.pl skan dokumentu:  Warunki korzystania z modelowych wzorców umownych
Członkowie KIKE mogą korzystać ze wzorców bezpłatnie! Opracowane na bazie otrzymanych w w/w sposób z Biura KIKE wzorców dokumenty firmowe (umowy, regulaminy, oświadczenia), powinny jedynie zawierać w stopce (lub jako znak wodny) adnotację o następującej treści:

Wzór modelowej umowy / regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przygotowany przez Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej w Warszawie.


Wzorców nie wolno wykorzystywać podmiotom trzecim, które nie przesłały do KIKE w/w oświadczenia. Jeśli chcesz skorzystać ze wzorców i jesteś członkiem KIKE – wykonaj w/w proste 3 kroki. Jeśli chcesz skorzystać legalnie ze wzorców lub po prostu doceniasz naszą pracę, a nie jesteś członkiem KIKE – przystąp do nas – serdecznie zapraszamy!