Zastrzeżenia

Zastrzeżenia prawne
§ 1. Warunki ogólne
 1. Dane, informacje i prace zawarte w serwisie internetowym Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (KIKE) są publikowane w celach informacyjnych i reklamowych.
 2. Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym KIKE chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność KIKE.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego KIKE jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do niniejszych warunków korzystania z serwisu.
§ 2. Warunki użytkowania serwisu
 1. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym KIKE w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym KIKE, z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym KIKE dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody KIKE.
 4. W przypadku uzyskania pisemnej zgody KIKE na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym KIKE, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1. rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji i prac dopuszczalne jest w zakresie określonym ww. zgodą;
  2. wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  3. wykorzystywane dane, informacje i prace będą odwoływać się do serwisu internetowego KIKE;
  4. rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji i prac dopuszczalne jest wyłącznie z podaniem KIKE jako źródła informacji; dopuszczalne jest wykorzystanie w tym celu również logo KIKE, z zastrzeżeniem, że logo to, będące znakiem towarowym prawnie chronionym, wykorzystywane może być jedynie bez zmiany jego kształtu i kolorystyki.
§ 3. Zakres odpowiedzialności KIKE
 1. KIKE nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu internetowego KIKE, a w szczególności za szkody będące następstwem interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych.
§ 4. Obowiązywanie zasad
 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i prac mają zastosowanie do korzystania tych informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. KIKE ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych warunków w każdym czasie. Nowo wprowadzone zasady będą miały zastosowanie do aktów wykorzystywania danych, informacji i prac zaistniałych po wprowadzeniu nowych zasad.