KIKE Safe

KIKE Safe – Kancelaria Tajna dla członków KIKE

 

KIKE Safe jest projektem Izby adresowanym do członków KIKE, wspierającym realizację obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Obowiązki w tym zakresie definiuje m.in. art. 179 Prawa Telekomunikacyjnego. Część zadań wypełniać muszą wszyscy operatorzy telekomunikacyjni. Niektóre zaś zależą od wielkości firmy, liczby abonentów lub innych warunków wskazanych w przepisach. Problematykę szerzej przybliża dostępne dla członków KIKE Opracowanie ws. Obronności.

Zapewnienie realizacji różnego typu obowiązków obronnościowych wiąże się z dużymi kosztami. Wiele z niezwykle kosztowych, nakładanych przepisami na lokalnych operatorów zadań -  w praktyce MŚP    ma wyłącznie formalny charakter. Wskazać tu należy m.in. obowiązek posiadania certyfikatów bezpieczeństwa przemysłowego, czy w przypadku nieco większych sieci – również kancelarii tajnej. Dzieje się tak dlatego, iż w przypadku większości ISP praktycznie nie występują sytuacje operacyjne, które wymagałyby tego typu rozwiązań. A jeśli nawet one jednostkowo zaistnieją – dostępne są alternatywne rozwiązania prawne. Izba konsekwentnie wyjaśnia potrzebę nowelizacji przepisów w tym zakresie. Niestety, póki obowiązują one w obecnym kształcie – ISP mogą być adresatami konsekwencji  w przypadku stwierdzenia, iż nie realizują oni pełnego zakresu obowiązków.

Większość świadomych operatorów z powodzeniem wdrożyło rozwiązania, dotyczące retencji danych (logowanie ruchu). Dane te są relatywnie często wykorzystywane przez uprawnione instytucje, a koszty logowania ruchu na obecnie wymaganym poziomie nie są duże.

Projekt KIKE Safe ma za zadanie zabezpieczyć realizację najdroższych obowiązków - których koszt wykracza poza możliwości małych ISP - i prowadzony będzie w formie celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, gdyż zgodnie z brzmieniem art. 179 pkt. 7 PT:

Przedsiębiorca telekomunikacyjny może powierzyć, w drodze umowy, innemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 3. Powierzenie to nie zwalnia powierzającego z odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 3

Z uwagi na przedmiot zadań, partnerem projektu będzie zewnętrzny podmiot posiadający stosowne uprawnienia i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych spółek dla przedsiębiorstw z innych branż, niż telekomunikacja. Celem zapewnienia wpływu na działalność spółki, Izba będzie posiadać 50% udziałów.

Spółka będzie posiadała:

 • - pomieszczenie wyznaczone na kancelarię tajną, dostosowane do przetwarzania informacji niejawnych dla klauzuli „Ściśle Tajne”.
 • - świadectwo bezpieczeństwa do ściśle tajnego II stopnia
 • - poświadczenie osobowe do ściśle tajnego.


Spółka będzie ponadto zatrudniała na etacie:

 • - kierownika jednostki organizacyjnej,
 • - pełnomocnika ochrony dokumentacji,
 • - kierownika kancelarii tajnej.

Wszystkie te osoby będą miały odpowiednie przeszkolenia i niezbędne certyfikaty do prowadzenia Kancelarii.

W celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego rejestrowania, przechowywania, obiegu i wydawania materiałów niejawnych, będą prowadzone:

 • - rejestr dzienników ewidencji i teczek,
 • - dziennik ewidencyjny,
 • - książka doręczeń przesyłek miejscowych,
 • - wykaz przesyłek nadanych,
 • - rejestr wydanych przedmiotów, służący do ewidencjonowania wydanych nośników informacji oraz innych przedmiotów.

KIKE Safe sp. z o.o., będzie  mogła być wskazana przez zainteresowanych członków KIKE, którzy podpiszą stosowną umowę, jako podmiot uprawniony do realizacji omawianych obowiązków. ISP zainteresowanych naszą inicjatywą, a nie zrzeszonych w KIKE zapraszamy do przystąpienia do Izby. Nie wykluczamy w przyszłości rozszerzenia katalogu usług „obronnościowych” realizowanych w ramach spółki.

Aktualnie (grudzień 2016 r.) trwają procedury związane z przygotowaniem rejestracji spółki i konsultacją przyjętych założeń z uprawnionymi instytucjami. Zgodnie z przedyskutowanym w czasie XIX Konferencji KIKE (2016.11) założeniami, warunkiem uruchomienia projektu jest zgłoszenie się do niego minimum 30 firm członkowskich. Zgłoszenie związane jest z podpisaniem umowy  na 24 miesiące i uiszczeniem opłaty wpisowej w wysokości 1000 zł przez co najmniej 30 firm. 24-miesięczny okres umowny jest konsekwencją czasu potrzebnego na podpisanie wymaganej liczby umów, okresu certyfikacji i przyjętego okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych przy równoległym założeniu, by miesięczna opłata była możliwie niska.

Proces certyfikacji spółki potrwa ok. 6 m-cy. Po jego zakończeniu (prawdopodobnie przełom czerwca i lipca 2017 r.)  KIKE Safe będzie mogła realizować na rzecz zainteresowanych ISP omawiane zadania. Uczestnicy projektu zobowiązani będą do uiszczenia opłaty wpisowej niezwłocznie po złożeniu deklaracji przystąpienia do projektu, (opłata ta zrefunduje częściowo koszty pozyskania stosownych certyfikatów). Natomiast miesięczne opłaty będą uiszczane przez uczestnika od momentu rozpoczęcia świadczenia dla niego usług kancelarii tajnej i od tego też momentu rozpocznie się 24 miesięczny okres umowy.   

Z uwagi na fakt, iż projekt będzie realizowany w formie spółki celowej  dla członków Izby, wysokość miesięcznej „składki” zależna będzie od liczby zapisanych do projektu firm i wynosić będzie (netto):

Liczba firm

30

50

75

100

Opłata miesięczna

550

400

350

300

Podstawą w/w wyceny jest analiza kosztów inwestycyjnych oraz utrzymania spółki pełniącej rolę podobną do wirtualnego biura, choć ograniczonego do zadań z zakresu „obronności”. Część kosztów ma więc charakter stały. A część wiąże się z kosztami uruchomienia spółki, które zgodnie z przyjętymi założeniami mamy zamiar zamortyzować w ciągu roku od podjęcia działalności operacyjnej KIKE Safe. Po tym okresie opłata zostanie jeszcze bardziej zmniejszona co najmniej dla firm, które z racji wielkości nie potrzebują kancelarii tajnych, a tylko wykazanie certyfikatów bezpieczeństwa przemysłowego. Właściwa kalkulacja oparta zostanie ok. lata 2018 r. w oparciu o liczbę ISP, którzy włączą się w projekt i przyszłe decyzje dotyczące ewentualnego rozszerzenia zakresu działań spółki. Szczegóły omówione zostaną z uczestnikami projektu.

Jak widać już przy 50 firmach koszty miesięcznej opłaty znacząco spadają. Warto więc zachęcić znajomych członków Izby do włączenia się w projekt oparty w praktyce o kalkulację grupy zakupowej. Zapraszamy też firmy niezrzeszone do przyłączenia się do KIKE, gdyż realizacja w/w obowiązków w obecnych na rynku firmach zewnętrznych lub we własnym zakresie jest wielokrotnie droższa.

Czy firmy, które przystąpią do projektu później (np. za rok) zapłacą niższe stawki? Nie. Firmy, które przyłączą się do projektu już po uruchomieniu działalności operacyjnej przez spółkę (a więc po połowie 2017 r.) będą przez okres pierwszego roku obowiązywania ich umów płacić stawkę miesięczną w wysokości 550 zł i wyższą opłatę wpisową w wysokości 2000 zł, bez względu na to ile firm przystąpi do projektu. Warto więc przystąpić do projektu już na początku. Każdy operator przystępujący do projektu później  uzyska prawo do zniżki po roku obowiązywania kontraktu. Naszym celem jest bowiem zgromadzenie w okresie uruchamiania i certyfikacji spółki możliwie dużej liczby ISP, by koszty per firma były jak najniższe. Przyjmujemy również, iż niższa stawka dla firm przystępujących później byłaby niewłaściwa wobec firm wspierających projekt od początku.

KIKE Safe jest spółką celową. Będzie działała tak długo, jak będzie to potrzebne z uwagi na obowiązujące przepisy. Powołanie spółki ma na celu wsparcie ISP w związku z formalnymi wymaganiami i kontrolami, którym corocznie podlega kilkudziesięciu operatorów. Inicjatywa nie zmienia negatywnej oceny Izby w stosunku do obowiązujących regulacji w zakresie zakresu i kosztów obowiązków nieadekwatnych ani do potrzeb działań operacyjnych, ani możliwości finansowych ISP. Nadal będziemy zabiegać o ich nowelizację opartą o analizę rzeczywistych potrzeb uprawnionych instytucji i dostępnych procedur alternatywnych.

Z ramienia Zarządu KIKE osobą odpowiedzialną za projekt jest Anna Stec (tel. 502 222 362) - członek Zarządu oraz Dyrektor Biura, która odpowie Wam na wszelkie pytania związane z projektem.