Odrębna własność włókna światłowodowego. Część I. 22 listopada 2010

lukaszbazanski Łukasz Bazański

Po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z 7 maja 2010 roku (Dz. U. z 2010, nr 106, poz. 675), dalej Ustawa, możliwe jest wreszcie ustanawianie odrębnej własności włókien światłowodowych oraz ustanawianie na nich innych praw rzeczowych, określonych kodeksem cywilnym (np. użytkowanie). Art. 37 i następne Ustawy określają przesłanki ustanowienia takiej własności, tryb i warunki (wymogi) jej wyodrębnienia, zakres umowy oraz prawa i obowiązki właścicieli włókien w zakresie korzystania z części wspólnych całego kabla. Na mocy odesłania zawartego w art. 45 Ustawy przepisy dotyczące włókien światłowodowych stosuje się odpowiednio do:

- przewodów w kablach telekomunikacyjnych innych niż światłowodowe (np. kable miedziane), oraz

- zespołu ułożonych jedna za drugą i połączonych za sobą rur kanalizacyjnych tworzących kanał służący do ułożenia w nim kabli telekomunikacyjnych wchodzących w skład kanalizacji kablowej wielootworowej.

Wprowadzenie takiej konstrukcji ma doniosłe skutki dla działalności podmiotów, które świadczą usługi z wykorzystaniem kabli telekomunikacyjnych (światłowodowych i innych). Po pierwsze, posiadając własną sieć telekomunikacyjną kablową, właściciel takiego kabla może wyodrębnić własność poszczególnych włókien, a potem je sukcesywnie sprzedawać, ustanawiać na nich użytkowanie itp., po drugie podmiot, który takiego kabla nie posiada może nabyć własność włókna znajdującego się w kablu innego przedsiębiorcy, korzystać z niego, ustanawiać na nim zabezpieczenia, samemu oddawać w użytkowanie czy ponownie sprzedać.

Nie wnikając w to, czy do czasu wprowadzenia tej nowej w polskim porządku prawnym regulacji, wzorowanej na konstrukcji ustanawiania odrębnej własności lokali, regulowanej ustawą z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000, nr 80, poz. 903), z punktu widzenia prawa cywilnego włókno światłowodowe umieszczone w kablu światłowodowym należało zaklasyfikować jako jego część składową i czy możliwe (skuteczne) było zawieranie np. umów najmu, dzierżawy takich włókien, brak było podstaw prawnych, umożliwiających sprzedaż pojedynczych włókien lub ustanawianie na nich praw rzeczowych.

Owszem, w praktyce spotykane były umowy najmu, dzierżawy, a nawet sprzedaży (!) poszczególnych włókien w kablu. Nie wchodząc w szczegóły, należało się jednak zastanowić nad skutecznością (ważnością) takich czynności prawnych i tego konsekwencjami np. na gruncie przepisów prawa podatkowego (i rachunkowości) lub poszukiwać ich istoty, która w rzeczywistości oznacza, że czynności te miały za przedmiot cały kabel, a nie pojedyncze włókno. Dlatego np. umowa nazwana przez strony jako „Umowa sprzedaży włókna/ien”, której przedmiotem w zamyśle stron była sprzedaż włókna w kablu (a nie kabla) nie mogła w świetle dotychczasowych przepisów stanowić klasycznej umowy sprzedaży (włókna), ale co najwyżej mogłaby zostać zaklasyfikowana jako umowa ustanawiająca współwłasność kabla, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Obecnie takiego ryzyka nie ma. Przy zachowaniu wymogów określonych ustawą, a w tym np. co do formy umowy czy też oświadczenia o ustanowieniu odrębnej własności włókna, jak również tego, że kabel w którym wyodrębniana jest własność włókna stanowi element istniejącej już sieci telekomunikacyjnej (w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego), to pojedyncze włókno, a nie tylko kabel jako całość, może stanowić przedmiot sprzedaży. Należy zatem pamiętać, że zgodnie z art. 37 Ustawy nowa regulacja nie dotyczy włókna, które znajduje się w kablu nie stanowiącym elementu sieci telekomunikacyjnej. Tym samym za niedopuszczalne należy uznać ustanawianie odrębnej własności włókna (i jego np. sprzedaż) do czasu aż cały kabel będzie wchodził w skład sieci telekomunikacyjnej operatora. Ma to doniosłe znaczenie z punktu widzenia ważności (skuteczności) umów oraz oświadczeń, na podstawie których ustanawiana będzie odrębna własność włókien, a następnie np. ich sprzedaż.

Tryb i sposoby ustanawiania odrębnej własności włókien zostaną omówione w kolejnej części.

Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym kancelarię radcy prawnego i zajmującym się problematyką zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego.

itB Legal Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Bazański
www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 609 534 158

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Tagi: , ,

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.